Mesk-Memur ve Emekli Sendikaları Konfederasyonu

Biz Bir Aileyiz, Birlikte Daha Güçlüyüz.

ANA Tüzük

MESK

MEMUR VE EMEK  SENDİKALARI KONFEDERASYONU TÜZÜĞÜ

I.BÖLÜM

GENEL ESASLAR

 KONFEDERASYONUN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ ve ADRESİ

Madde 1- (1) Konfederasyonun adı:Memur ve Emek  Sendikaları Konfederasyonu.           

                    Konfederasyonun Kısa adı: MESK.

 (2) Konfederasyonun Genel Merkezi Ankara’da olup adresi; Eti mahallesi, Toros Sokak, No:5/2 Sıhhiye- Çankaya /Ankara’dır.

  (3) Konfederasyon merkezinin il içindeki adres değişikliğine Yönetim Kurulu, başka bir il’e nakline Genel Kurul karar verir.

 KONFEDERASYONUN FAALİYET ALANI

Madde 2- (1) Konfederasyon,

a) İlgili mevzuatına göre kurulmuş olan ve faaliyette bulunan kamu görevlileri sendikaları,

b) (a) bendinde belirtilen sendikaların teşkilatlandığı kamu kurum ve kuruluşları,

c) Çalışma hayatı ve sendikal haklarla ilgilenmek üzere bu tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek için Konfederasyon tarafından kurulan uluslararası kuruluşlar,

d) Konfederasyonun üyesi olduğu uluslararası kurum ve kuruluşlar,

kapsamında faaliyet gösterir.

KONFEDERASYONUN AMACI

Madde 3-  (1) Konfederasyon; temel insan hakları ilkelerine dayanan, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, millet iradesine de milletin seçtiği idareye de saygı gösterilen, katılımcı demokrasinin yerleştiği, özgür birey ve sivil toplum örgütlerine gerçek anlamda var olma ve düşünce üretip teklifler sunma hak ve imkânlarının hayata geçirildiği, kimsenin ötekileştirilmediği, farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği, ücretlerde ve gelir dağılımında adaletin sağlandığı, sendikal hakların evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere dayalı olarak tam anlamıyla hayata geçirildiği, çalışanların insan olmanın onurunu her yönüyle yaşayabildiği, saygın iş ekseninde çalışma hayatında var olmalarının sağlandığı, demokratik sosyal hukuk devleti olmanın gereği olarak her vatandaşın devlet imkânlarından eşit şekilde yararlandığı, laikliğin düşünce ve kanaat özgürlüğü ile din ve vicdan hürriyetinin gerçek anlamda teminatı haline getirildiği, başta çalışma hayatı olmak üzere kadınlara, gençlere ve engellilere yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarının hayata geçirildiği, kadınların sivil toplumda ve yönetim kademelerinde daha fazla temsil hakkına sahip olduğu, kadın-erkek fırsat eşitliğinin gerçek anlamda sağlandığı, medeniyet köklerimizde var olan değerleri idrak etmiş daha özgür, çevreye ve doğaya duyarlı, daha müreffeh ve daha mutlu insanların yaşadığı, daha güçlü, daha zengin Türkiye idealine ulaşmaya katkı sunmayı amaçlar.

(2) Konfederasyon bu amaçlarına ulaşmak için;

a-Konfederasyona üye sendika üyeleri başta olmak üzere kamu görevlilerine, insan onuruna yaraşır bir hayat düzeyi sağlamak için elverişli ücret ve sosyal yardımlar ile daha iyi çalışma şartları ve mesleki saygınlık kazandırmayı,

b-Konfederasyona üye sendika üyelerinin meslekleri ve yürüttükleri görevle ilgili bilgilendirilmelerini, mesleklerinde ilerlemelerini sağlamayı ve aile fertlerinin, eğitim, sağlık, sosyal ve hayat şartlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini, emeklilik, malûllük, dul ve yetim kalma durumlarında gerekli koruma ve bakım tedbirlerinden faydalanabilmelerini,

c-Konfederasyona üye sendikalara ve üyelerine hukuki ve sosyal yardımlar yapmayı,

ç-Üye sendikalar arasında dayanışma, birlik ve beraberliği sağlamayı,         

 d-Konfederasyona üye sendikaların kadın üyeleri önceliğinde kadın kamu görevlilerinin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına, temel insan hak ve hürriyetlerinden yararlanmalarına yardımcı olmayı,

e-Herkesin fırsat eşitliği içinde parasız eğitim ve öğretim hakkından faydalanmasını,

f-İnsanların dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin sorumluluk ve haklarını öğrenerek yetişmesi, toplumun adalet ve barış içinde yaşaması amacıyla yapılacak her türlü gayret ve çalışmalara destek vermeyi,

g- Her türlü oligarşiye ve vesayet rejimine karşı çıkarak, katılımcı demokrasiye ulaşmayı, demokratik hakların kullanılmasını sağlayarak özgür ve şeffaf seçimlerin gerçekleştirilmesini, bireylerin ve üyelerin tercihlerinin önemsenmesi için her türlü tedbirin alınmasını,

h-Toplumsal meseleler karşısında sorumluluk bilinci ile düşüncelerini ortaya koymayı, projeler geliştirmeyi ve bu düşüncelerini hayata geçirebilmek için gerekli mücadeleleri yapmayı,

ı-Kamu görevlilerinin grev ve siyaset hakkını elde etmesini,

i- Kamu görevlilerinin haklarının korunması, geliştirilmesi ve çalışma hayatına ilişkin normların düzenlenmesinde, evrensel hukukun öngördüğü ilke ve kuralların, başta ILO normları ve sözleşmeleri olmak üzere uluslararası Sözleşmelerde ifade edilen kural ve kayıtların esas alınmasını hedefler ve bu doğrultuda çalışır.

KONFEDERASYON TÜZÜĞÜ ve DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 4- (1) Konfederasyonun faaliyet alanları, amacı, zorunlu organları, seçimler ve seçilenlerin güvenceleri ile mali ve sosyal hakları, gelir ve giderleri, üye sendikalara ilişkin iş ve işlemler ve ilgili mevzuatı gereği tüzükte yer alması gereken hususlar Konfederasyon Tüzüğünde belirtilir. Tüzük hükümleri, Konfederasyonunun zorunlu organlarını ve üyelerini bağlar. Konfederasyon organları ve üyeleri, bütün iş ve işlemlerinde tüzüğe uygun hareket etmek yükümlülüğündedirler. Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile tüzüğün lafsına ve ruhuna aykırı olmamak şartıyla yetkili kurul ve organlar tarafından verilen kararlara göre işlem tesis edilir.

            (2) Tüzük değişikliği, Genel Kurula katılan delegelerin 1/10’u tarafından, Genel Kurul Divan Başkanlığına verilen yazılı önergenin, açık oylama sonucunda Genel Kurula katılan delegelerin 2/3’ü tarafından kabul edilmesiyle gerçekleştirilir.

            (3) Tüzük değişikliğinin gündem maddeleri arasında yer aldığı Genel Kurulda toplantı yeter sayısı ilk toplantı için 2/3 olarak uygulanır. İlk toplantıda bu sayıya ulaşılamazsa ikinci toplantıda 2/3 oranı aranmaz ancak bu toplantıya katılanların sayısı Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil üyelerinin toplamının iki katından az olamaz.

            (4) Tüzük değişiklikleri ayrı bir yürürlük tarihi belirtilmemiş olması halinde Genel Kurul tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer ve ilgili iş-işlemler hakkında uygulanır.

(5) Yapılacak ilk Genel Kurula sunulmak ve geçmişe etkili olmamak üzere ilgili makamlarca veya mahkemelerce düzeltilmesi istenen tüzük hükümleri, Genel Kurul tarafından yetki verilmiş olmak kaydıyla Genel Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

KONFEDERASYONUN GÖREV ve YETKİLERİ

Madde 5– (1) Konfederasyon, Anayasa, yasalar ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf ve üye devlet sıfatıyla bağlı olduğu uluslararası sözleşme ve şartlardan doğan hak ve yetkilerine dayanarak üye sendika üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik hak ve menfaatlerini adalet ve eşitlik ilkelerine uygun olarak korumak ve geliştirmek için gerekli çalışmaları yapar. Bu amaçla, Konfederasyon sahip olduğu yetkilerden başka;

a-İlgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde toplu sözleşmeye esas teklifler hazırlar, toplu sözleşme görüşmelerine katılır ve temsilciler gönderir,

b-Toplu sözleşmeyi imzalar veya uyuşmazlık durumunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurur,

c-Toplu sözleşme imzalanması halinde hükümlerinin uygulanmasını izler, bu çerçevede kurum, kuruluş ve kurullara temsilci gönderir. Konfederasyona üye sendikaların üyeleri ve kamu görevlilerinin hakları, çalışma koşulları, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi hususlarında görüş bildirmek ve toplu sözleşmenin uygulanmasını izlemek üzere yapılacak çalışmalara temsilci gönderir,

 ç-Yetki ve toplu sözleşme uyuşmazlıklarında ilgili makamlara ve yargı organlarına başvurur, görüş ve önerilerini sunar, taleplerde bulunur,

d-İlgili mevzuatında kamu görevlilerinin temsilini öngören kurumlara temsilci gönderir,

e-Konfederasyona üye sendikaların üyelerinin kamu idaresi ile doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde, çalışma hayatı, mevzuat, toplu sözleşmeden kaynaklanan hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumlarında üyelerini ve mirasçılarını her düzey yönetim ve yargı organları önünde temsil eder, adli yardımda bulunur,

f-Mevzuat ve uluslararası sözleşme hükümlerine göre toplanan kurullara gerektiğinde temsilci gönderir,

g-Verimlilik araştırmaları yapar, sonuçlarla ilgili raporlar düzenler, önerilerde bulunur ve kamu idaresiyle bu konularda ortak çalışmalar yapar,

h-Üye sendikaların, kurulu bulundukları hizmet kolundaki kamu kurum ve kuruluşlarında örgütlenmesine, bu kurum ve kuruluşlardaki kamu görevlilerinin Konfederasyona üye sendikalara üye olmasına destek verir,

ı-Amaçlarına ulaşabilmek için, seminer, konferans, panel, açık oturum, kurultay, sosyal amaçlı toplantı, bilimsel çalışma ve kurs gibi eğitim ve kültürel faaliyetlerde bulunur,

i-Konfederasyona üye sendika üyelerinin ve ailelerinin yararlanmaları amacıyla eğitim, sağlık ve spor tesisleri, tatil ve dinlenme merkezleri, lokal, misafirhane, kreş, yuva ve spor alanları öğrenci yurdu ve benzeri sosyal tesisler kurar veya kurulmasını destekler. İlgili mevzuatında izin verilmesi kaydıyla bu ve benzeri tesisleri işletir,

j-Konfederasyona üye sendikaların üyelerine ve toplumun kültürel gelişmesine katkıda bulunabilmek için kütüphane, kitapevi, basımevi, radyo-televizyon kurar ve işletir. Kitap, broşür, bülten vb. süreli ve süresiz yayınlar çıkarır,

k-Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, açığa alınma, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olur ve yönetir, amaçlarına uygun vakıflar kurulmasını destekler ve katkıda bulunur,

 l-Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapılması amacıyla kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aynî ve nakdî yardımda bulunur; yurt içinde ve yurt dışında afete uğrayan bölgelerde konut ve sağlık tesisleri yaptırır. Bu faaliyetler üye sendikalarla birlikte gerçekleştirildiğinde, faaliyetlerin tek elden yürütülmesine koordinatörlük yapar,

m-Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla kooperatifler kurulmasına yardımcı olur ve nakit mevcudunun yüzde 10’undan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi verir,

n-Konfederasyona üye sendikaların üyeleri başta olmak üzere kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacıyla uluslararası kuruluş kurabilir, bu amaçlara uyan kuruluşlara üye olabilir. Bunun yanında uluslararası sözleşmelerle oluşturulmuş örgüt ve kuruluşların genel kurulları ile diğer çalışmalarına katılabilir. İhtiyaç duyulması, iç hukukun ve uluslararası mevzuatın uygun olması halinde uluslararası nitelikte sendikal üst kuruluşların oluşumunda öncülük yapabilir ve katkı sunabilir,

o-Nakit mevcudunun yüzde10’undan fazla olmamak kaydıyla sınai ve ekonomik teşebbüslere yatırım yapar,

ö- Amaç ve görevleri doğrultusunda taşınır ve taşınmaz mülk edinir,

p- Anayasa, mevzuat ve uluslararası onaylanmış sözleşmelerden doğan diğer görev ve yetkilerini yerine getirir. 

II. BÖLÜM

ÜYELİK

ÜYELİĞİN KAZANILMASI

Madde 6- (1) Konfederasyona, ilgili mevzuatına göre kurulmuş olan ve faaliyette bulunan kamu görevlileri sendikaları üye olabilir.

(2) Konfederasyona üye olmak isteyen sendika başvurusunu,  ilgili mevzuatında ve kendi tüzüğünde belirtilen şartlara uygun olarak Konfederasyona üye olmaya ilişkin genel kurulunda alınan kararı da ekleyerek yazılı olarak gerçekleştirir.

(3) Konfederasyon Yönetim Kurulu, sendikanın üyelik başvurusunu inceleyerek başvurunun kabulüne veya reddine karar verir. Başvuru sonucunda verilen karar, ilgili sendikaya yazılı olarak bildirilir. Başvurusu hakkında 30 gün içerisinde karar verilmeyen sendika, üyeliğe kabul edilmiş sayılır.

            (4) Üyeliğe kabul edilen sendika, Konfederasyon tüzüğüne, Konfederasyon Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmeliklere ve Konfederasyon zorunlu organlarının kararlarına uymayı da kabul etmiş olur.
 

ÜYELİKTEN AYRILMA

Madde 7- (1) Konfederasyon üyeliğinden çekilmek isteyen sendika, genel kurulunda aldığı Konfederasyon üyeliğinden çekilmeye dair kararını da eklemek suretiyle Konfederasyon Yönetim Kuruluna yazılı olarak çekilme bildiriminde bulunur. Konfederasyon üyeliğinden çekilmenin görüşüleceği genel kurula, Konfederasyon temsilcilerinin davet edilmesi ve bu temsilcilere çekilme isteğiyle ilgili gündem maddesi görüşmelerinde genel kurulda söz hakkı verilmesi şarttır.

            (2) Çekilme, üye sendikanın Konfederasyona ödemesi gereken aidat ve diğer borçlarının tamamen ödenmesi şartıyla çekilme bildiriminin Konfederasyona ulaştığı tarihi takip eden bir (1) aylık sürenin sonunda geçerli olur.  Aidat ve diğer borçların bu süre içerisinde ödenmemesi durumunda çekilme, bu borçların tamamen ödendiği tarihte geçerli olur.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 8- (1) Konfederasyon üyeliğinden geçici veya temelli çıkarılma kararı, Disiplin Kurulunun soruşturma raporuna bağlı olarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından verilir.

(2)Üyelikten çıkarma kararı ilgili sendikaya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazılı olarak bildirilir. Hakkında çıkarılma kararı verilen sendikanın, ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yargı yollarına başvuru hakkı saklıdır.
            

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA NEDENLERİ

Madde 9- (1) Aşağıda belirtilen fiiller ve durumlar Konfederasyon üyeliğinden çıkarılma nedeni olarak kabul edilir;

a-Konfederasyonun amaç ve ilkelerine aykırı kararlar alınması ve davranılması,

b-Konfederasyon tüzüğü ve yönetmelik hükümleri ile zorunlu organların kararlarına uyulmaması veya aykırı davranılması,

c-Üye sendikanın yönetici ve üyelerinin Konfederasyon organlarında görev alanlar hakkında asılsız ihbar, şikayet ve bunları tahkir ve tezyif edici beyanlarda bulunması,

ç-Konfederasyon sırlarının açığa vurulması, Konfederasyonun geleceğinin tehlikeye düşürülmesi, Konfederasyonun ve/veya üye sendikalarının gelişmesine, büyümesine engel olacak eylem ve çalışmalarda bulunulması

d-Diğer Konfederasyonların ve/veya Konfederasyona üye olmayan sendikaların teşkilatlanmasına destek olunması,

e-Konfederasyonun ve üye sendikaların teşkilatlanmasına, eylem ve etkinliklerine engel olunması

f-Konfederasyonun toplu sözleşme talep ve stratejileri aleyhinde söylem ve eylemlerde bulunulması, Konfederasyonun toplu sözleşme talep ve stratejilerinin kamuoyu önünde eleştirilmesi. 

III. BÖLÜM

KONFEDERASYONUN TEŞKİLAT VE ORGANLARI

KONFEDERASYON ORGANLARI

Madde 10- (1) Konfederasyon, zorunlu ve istişari organlar ile diğer organlardan oluşur.

(2) Konfederasyonun zorunlu organları;

            a-Genel Kurul,

            b-Yönetim Kurulu,

            c-Denetleme Kurulu,

            d-Disiplin Kurulu’dur.

(3) Görevleri tüzüğün ilgili maddeleri ve Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliklerle belirlenecek olan Konfederasyon İstişari Organları;

            a-Başkanlar Kurulu,

            b-Genişletilmiş Başkanlar Kurulu,

            c-İl ve İlçe Temsilcilikleri’dir.

(4) Konfederasyon teşkilatı içerisinde yer alacak istişari nitelikteki diğer organlar, zorunlu organların yetki ve görevlerini devretmemek kaydıyla Yönetim Kurulu’nun kararıyla kurulabilecek olan; Danışma Kurulu, AR-GE Kurulu, Onur Kurulu, Kadınlar Komisyonu, Gençlik Komisyonu, Engelliler Komisyonu gibi kurul ve komisyonlardır. İhtiyaç duyulması halinde bu maddede sayılanlardan başka istişari organlarda kurulabilir. Bu kapsamda kurulan organların çalışma usul ve esasları, üyelerinin belirlenmesi, çalışma alanları ile diğer hususlar Genel Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliklerle belirlenir. 

GENEL KURULUN OLUŞUMU

Madde 11- (1) Genel Kurul, Konfederasyonun en üst kademesi ve en yetkili organıdır. Konfederasyon Yönetim ve Denetleme Kurulu asil üyeleri, bu sıfatlarıyla Genel Kurula delege olarak katılırlar.

            (2) Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme kurulu asil üyeleri dâhil olmak üzere 412 delegeden oluşur. 

            (3) Genel Kurulun, Konfederasyon Genel Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil üyeleri haricindeki 400 üyesinin sendikalara dağılımı ve seçimi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

a-Konfederasyona üye sendikaların üye sayılarının toplamının 400’e bölünmesi suretiyle “Bir Delegelik İçin Gereken Üye Sayısı” bulunur.

b-Üye sendikanın üye sayısının “Bir Delegelik İçin Gereken Üye Sayısı”na bölünmesi suretiyle de her sendikaya düşen delege sayısı tespit edilir. Bu işlemler sonunda artan delegelik olması halinde, bu bentte belirtilen bölme işlemi sonucunda kalan sayı büyüklüğü sırası esas alınmak suretiyle sendikalara dağıtılır. Bu işlemler sonucunda üye sendikaya düşen delege sayısı kesinleşir ve Yönetim Kurulu tarafından Sendikalara yazılı olarak bildirilir.

c-Konfederasyon Genel Kurul delegelerinin sendikalara dağılımına ilişkin işlemlerde, Genel Kurul ilanından önce kamu görevlileri sendikalarının üye sayılarıyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca Resmi Gazete’de yayımlanan en son tebliğdeki üye sayıları esas alınır.

(4) Üye sendikalar, kendilerine bildirilen sayıdaki Konfederasyon Genel Kurul Delegelerinin seçimini, kendi genel kurullarında yapacakları seçimle gerçekleştirir. Üye sendika genel kurulunda yapılacak seçimi, Konfederasyon Genel Kurul ilanı öncesindeki sendika üye sayılarına ilişkin en son tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten sonra ve Konfederasyon Genel Kurulundan en az iki (2) ay önce gerçekleştirirler. Bu hükme aykırı şekilde ve belirtilen tarihler dışında gerçekleştirilen seçimle belirlenenlerin delegelikler kabul edilmez. Genel Kurul delegelerinin seçim takvimi, Konfederasyon Yönetim Kurulu tarafından üye sendikalara, delege sayılarının yazılı olarak bildirilmesiyle başlar.

            (5) Sendikalar, Konfederasyon Genel Kurulu Delegeliğine seçilen üyelerinin kimlik, iletişim, ikametgâh ve ilgili mevzuatına göre bildirmeleri gereken diğer bilgilerini içerecek şekilde Konfederasyon Genel Kurulundan en az bir ay önce ve istendiğinde Konfederasyona yazılı olarak bildirirler. 

GENEL KURULUN TOPLANMA ve ÇALIŞMA ŞEKLİ

Madde 12- (1) Konfederasyon Genel Kurulu dört (4) yılda bir olağan olarak toplanır. Genel Kurula çağrı Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılacak çağrıda; toplantının yeri, günü, saati, gündemi ile çoğunluk sağlanamaması halinde en geç 15 gün içinde yapılacak ikinci toplantının günü, saati ve yeri belirtilir, çağrı ilk toplantıdan 15 gün önce ilan edilir. İlanın ne şekilde yapılacağı Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(2) Genel Kurul delegelerinin listesi ve diğer bilgiler mahalli mülki amirliğe ve Genel Kurul gündeminde zorunlu organların seçimi olması halinde Seçim Kurulu’na yazılı olarak bildirilir.

(3) Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından ilan edilen gün, saat ve yerde salt çoğunlukla toplanır. Ancak Genel Kurul gündeminde tüzük değişikliği ya da feshin yer alması durumunda toplantı yeter sayısı, ilk toplantıyla sınırlı olmak üzere delege tam sayısının 2/3’ü olarak uygulanır.

(4) İlk toplantıda salt çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil üyelerinin toplamının iki katından az olamaz

(5) Toplantı için yeterli sayıya ulaşıldığının yoklama yapılarak tespit edilmesi halinde Genel Kurul, Genel Başkan veya Genel Başkanın görevlendireceği bir Genel Başkan Yardımcısı tarafından açılır.

(6) Genel Kurulu idare etmek üzere bir başkan, iki başkan vekili ve lüzumu kadar katip üyenin görev yapacağı en az beş (5) en fazla yedi (7) üyeden oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı oluşturulur. Divan başkanı ve üyeleri, Genel Kurul Delegeleri ile Genel Kurula katılan misafirler arasından seçilebilir.

(7) Genel Kurulda yalnız gündemdeki maddeler görüşülür. Delege tam sayısının en az 1/10’u tarafından görüşülmesi yazılı istenen konular gündeme alınır ve görüşülür. Genel Kurul gündeminden madde çıkarılmasına ilişkin öneri verilmesinde de 1/10 şartı aranır. Gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında değişiklik yapmaya ilişkin önerge verilmesinde bu oran aranmaz.

            (8) Genel Kurulda, zorunlu organların seçimi hariç olmak üzere bütün oylamalar açık oylama yöntemiyle gerçekleştirilir.
 

GENEL KURULA BAŞVURMA

Madde 13- (1) Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilmeyen veya Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılan sendika yahut kişiler Genel Kurula başvurabilir. Genel Kurulca verilen kararlar kesindir. Ancak ilgililerin yargıya başvuru hakkı saklıdır.

            (2) Konfederasyondan ihracı, Konfederasyon Genel Kurulunca onanmış kuruluş veya kişi hakkında verilen bu kararı ancak Konfederasyon Genel Kurulu kaldırabilir. Genel Kurula başvuranlara usulüne uygun şekilde savunma hakkı tanınır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Madde 14- (1) Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunlukla karar verilmiş olmak şartıyla Genel Yönetim Kurulu kararıyla, gerekçeli olmak ve oybirliğiyle alınmış olmak kaydıyla Genel Denetleme Kurulunun kararıyla, ilk ve son talep dilekçesi arasında en fazla 7 gün bulunmak ve aynı gerekçeye dayalı olmak kaydıyla Genel Kurul Delegelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine en geç altmış (60) gün içinde olağanüstü olarak toplanır.

            (2) Olağanüstü Genel Kurulun ilan edilmesinde, gündeminin belirlenmesinde ve diğer hususlarda bu maddede düzenlenmeyen konularda tüzüğün 12 nci maddesinde belirtilen toplantı usul ve esaslarına uyulur.

            (3) Olağanüstü Genel Kurulun gündemi, Olağanüstü Genel Kurul kararını veren Kurul kararı, delegelerin başvurusu üzerine toplanması halinde ise başvurularda belirtilen gerekçeler dikkate alınmak ve Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin konuya yer verilmek şartıyla Yönetim Kurulunca belirlenir.

            (4) Olağanüstü Genel Kurul toplantısının açılmasından sonra, Genel Kurul gündemine zorunlu organların seçimine ilişkin gündem maddesi eklenemez.

GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ

Madde 15- (1) Genel Kurul, ilgili mevzuatında ve tüzüğün diğer maddelerinde Genel Kurul tarafından yerine getirilmesi zorunlu olan görev ve yetkiler yanında;

a-Zorunlu organların seçimini yapmak,

b-Tüzükte değişiklik yapmak, yapılacak ilk Genel Kurula sunulmak ve geçmişe etkili olmamak üzere ilgili makamlarca veya mahkemelerce düzeltilmesi istenen tüzük hükümlerini değiştirmek konusunda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

c-Yönetim Kurulu faaliyet raporunu ve Denetleme Kurulu raporunu görüşmek ve ibrası hakkında karar vermek,

ç-Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma programı ve bütçeyi karara bağlamak,

d-Disiplin cezalarına karşı yapılacak itiraz ve müracaatları görüşüp karara bağlamak.

e-Tüzükte yazılı amaç ve ilkelerin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kuruluna yetki vermek,

f- Genel Kurula intikal eden konuları görüşüp karara bağlamak,

g-Konfederasyon hizmetlerinde kullanılmak üzere; motorlu taşıt alımı, satımı, kiralanması; gayrimenkul alımı, satımı, kiralanması,  gayrimenkulün yapımı, yaptırılması, alt ve üst yapı projelendirmesi, bu işlerin ihale edilmesi, kullanılacak her türlü makine, teçhizat, araç, gereç ve ihtiyaçların yurt içi ve yurt dışı temini, alımı ve ithalatı işlemlerini yapmak, bu konularla ilgili Yönetim Kuruluna yetki vermek,

            Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde faaliyet gösteren özel veya resmi kurum ve kuruluşlardan, bankalar ve finans kurumlarından;   borç ve kredi alma ve sair alacakları talep, tahsil ve ahzu kabza, sulh ve ibraya, bu hususlarla ilgili borç ve kredi sözleşmeleri ve taahhütlerini tanzim ve imzalama ve sair işlemleri takip ve neticelendirme, ihtarname, ihbarname ve vesair evrakı tanzim ve imzalama, ilgili makamlara ibraz, yanlışlıkları düzeltme, banka, banka şubeleri ve özel finans kurumları, ilgili diğer kurum ve kuruluşlara müracaatla borç ve kredi taleplerinde bulunma, kredi açma, kredi kapatma, teminat mektubu alma, ilgili banka tarafından talep edilen kredi sözleşmelerini ve taahhütnameleri ile eklerini imzalama, talep, tahsil ve ahzu kabza, bankalarla sulh ve ibraya, borç ve kredi beyan ve taahhütlerinde bulunma, evrak ve belgeleri imzalama, kullanılacak kredilerin teminatı olmak üzere ilgili bankada bulunan her türlü varlıklar ile hesapları ilgili bankaya rehin verme, rehin sözleşmelerini imzalama, gerektiğinde kefil olma, kefalet sözleşmesini imzalama, taşınmazlarını dilediği sıra ve dereceden bankalar lehine ipotek verme, borcu vadesinde ödeme, gerektiğinde tecil, yapılandırma ve taksitlendirme, bu kredi ve kredi sözleşmeleriyle ilgili iş ve işlemleri takip ve neticelendirme, imzalama hususlarında gerekli bütün iş ve işlemeleri yapma, finansal kiralama sözleşmeleri tanzim ve imzalama, bu suretle taşınır ve taşınmaz mal, hak ve alacak iktisap etme, satın alma ve gerektiğinde bunları adi yada finansal kiralama yoluyla kiralama, Konfederasyonu temsil ve ilzam etme ve gerektiğinde bu işlemlerle ilgili Genel Yönetim Kurulu üyelerinden bir yada birkaçını yetkilendirmek dahil olmak üzere Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek.

h-Ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya, uluslararası kuruluşlar kurmaya karar vermek veya bu konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek

ı-Konfederasyon bünyesinde istihdam edilen personelin ücret, ödenekyolluk ve tazminatlar ile diğer mali haklarının tavanını belirlemek.

i-Konfederasyon organlarında görev alan yöneticilere verilecek maaş, ücret ve her türlü ödenek ve yollukları tespit etmek, taban ve tavanını belirlemek, gelecek döneme ait bütçeyi görüşüp karara bağlamak.

j-Konfederasyonun feshine ilgili tüzük maddesine göre karar vermek,

k-Diğer organların görev alanına girmeyen konuları karara bağlamak görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ

Madde 16-  (1) Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır;

a-Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde yorumlamak, tüzük hükümlerine uyulmasını sağlamak, amaç ve ilkelerin gerçekleştirilmesine gayret etmek,

b-Genel Kurul kararlarını ve Konfederasyonunun üye olduğu üst kuruluşların kararlarını uygulamak,

c-Genel Kurulu toplantıya çağırmak, Genel Kurulun toplanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ç-Faaliyet raporunu, mali raporları ve tahmini bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunmak, bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara bağlamak, uluslararası kuruluşlarca verilen kredilerin ne şekilde kullanılacağını tespit etmek,

d-Konfederasyona üyelik için başvuran sendikaların bu istemlerini kabul veya reddetmek,

e-İhtiyaç duyduğu bilimsel ve teknik büroları oluşturmak, üst düzey eğitim hizmeti verecek nitelikte akademi ve/veya enstitü kurmak, bu birimler için gerekli elemanları istihdam etmek, ücretlerini, çalışma şartlarını tespit etmek, Konfederasyon bünyesinde çalışan kişiler için Konfederasyon adına anlaşmalar yapmak,

f-Konfederasyona üye sendikaların yöneticileri ile üyelerinin sendikal alanla ilgili donanımlarını ve mesleki bilgilerini artıracak kurs ve konferanslar tertiplemek; eğitim, sağlık ve spor tesisleri, tatil ve dinlenme merkezleri, lokal, misafirhane, kreş, yuva, kütüphane ve basın işleri için gerekli tesisleri kurmak, üye sendikaların mensuplarının boş zamanlarını iyi ve nezih bir ortamda geçirmeleri için imkan sağlamak, üyelerinin mesleki eğitim, bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için çalışmak,

g-Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olmak ve yönetmek,

h-Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla mensupları için kooperatifler kurulmasına yardım etmek ve nakit mevcudunun yüzde 10’undan fazla olmamak kaydıyla kooperatiflere kredi vermek ve yine nakit mevcudunun yüzde 10’undan fazla olmamak kaydıyla sınai ve iktisadi kuruluşlara yatırımlar yapmak,

ı-Her nevi taşınır mal edinmek ve lüzumunda satmak, taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda alınan, Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen yetki uyarınca gerekli işlemleri yapmak ve bu işlemlerin yapılması hususunda görevlendirilecekleri tespit etmek,

i-Yasalara, Genel Kurul kararlarına, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilenleri (Üye sendikaları, sendika yöneticileri ve temsilcilerini) Disiplin Kuruluna sevk etmek,

j-Hesap raporunu, bütçe ve tüzük tadil raporunu hazırlayarak Genel Kurula sunmak, Genel Kurul tarihinden önce delegeler arasında gerekli gördüğü ön komisyonları kurmak,

k-Başkanlar Kurulu, İl ve İlçe Temsilcilikleri, Danışma Kurulu, AR-GE Kurulu, Onur Kurulu, Kadınlar Komisyonu, Gençlik Komisyonu, Engelliler Komisyonu ve gerek görülen diğer istişare organları oluşturmak veya kapatmak ve bu organlara başkan, yönetici ve yeterli eleman atamak, gerektiğinde değiştirmek, İl ve İlçe temsilciliklerinin seçimi ve çalışma esaslarını hazırlayacağı yönetmelikle belirlemek,

l-Yapılacak ilk Genel Kurula sunulmak ve geçmişe etkili olmamak üzere ilgili makamlarca veya mahkemelerce düzeltilmesi istenen tüzük hükümlerinin değiştirilmesi için Yönetim Kuruluna verilen yetkiyi kullanmak, uluslararası kuruluşlarca verilen kredilerin ne şekilde kullanılacağını tespit etmek,

m-Yasalar ve uluslararası sözleşme hükümlerine göre kurulan resmi veya özel kurul veya kurumlara katılacak temsilci veya delegeleri seçmek, yurt içinde veya dışında tertiplenecek etkinlik ve gezilere katılacakları tespit etmek, uluslararası kuruluş kurabilmek, amaçlarına uyan kuruluşlara üye olmak ve üyelikten ayrılmak için Genel Kurul tarafından verilen yetki kullanmak,

n-Türkiye’deki memur hareketini ilgilendiren çalışmaları izlemek, gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak, teşkilatlanma, eğitim, toplu sözleşme vb. konularda her türlü çalışmaları yürütmek, gerekli tedbirleri almak,

o-Aidatların muntazam tahsilini ve giderlerin bütçeye uygunluğunu temin etmek, giderlerde tasarruf sağlamak, gelirlerin çoğalması için tedbirler almak,

ö-Konfederasyona üye sendikalar ile il ve ilçe teşkilatları arasındaki dayanışma ve işbirliğini arttıracak uygulamalarla Konfederasyonun çatı kuruluş kimliği algısını kuvvetlendirmek.

p-Genel Kurul tarafından verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 17- (1) Yönetim Kurulu, en az ayda bir olağan olarak toplanır. Bunun dışındaki toplantılar Genel Başkanın çağrısı üzerine gerçekleştirilir. Genel Başkanın bulunmadığı toplantılara Genel Başkan Vekili başkanlık eder.

            (2) Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Karar yeter sayısı, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde, Genel Başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

            (3) Yönetim Kurulu gündemi, Genel Başkan Vekilince Yönetim Kurulu’nun diğer üyelerinin görüşleri de alınarak hazırlanır. Kararlar karar defterine yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imza edilir. Karar defteri ile diğer belgeler Genel Başkan Vekilince saklanır.

            (4) Geçerli mazereti olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına dört kez katılmayan, alınan kararlar çerçevesinde gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere katılmamakta ısrar eden, tüzük hükümlerine ve kararlarına uymayan, görev ve yetkilerini kötüye kullanan veya üye sendikaların şeref ve haysiyetini lekeleyecek fiil ve hareketlerde bulunan Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu kararıyla Disiplin Kuruluna sevk edilir. Yönetim Kurulu ve Konfederasyonun diğer zorunlu organları ve üyeleriyle ilgili haksız ihbar ve şikâyette bulunanlar hakkında, ilgililerin talebi veya Yönetim Kurulunun isteği üzerine Disiplin Kurulu tarafından soruşturma açılır ve Disiplin Kurulu tarafından karar verilir.
 

KONFEDERASYON ZORUNLU ORGANLARI ÜYELİK ŞARTLARI

Madde 18- (1) Genel Yönetim ve Denetim Kurulunun asil ve yedek üyeliklerine aday olabilmek için Genel Kurul delegesi olmak ya da Genel Kurulu delegelerinin en az 1/10’unun aday gösterdiği sendika üyesi şartı aranır. Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeliklerine ise Konfederasyona üye sendikaların üyeleri aday olabilir.

            (2) Emekli olma hariç, çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanlar ile Konfederasyona bağlı sendikanın üyeliğinden ayrılanların zorunlu organlardaki görevleri sona erer. Ancak, kamu görevine son verilmesine ilişkin işlem aleyhine dava açanlar dava kesin olarak karara bağlanıncaya kadar görevlerine devam ederler.

            (3) Genel Kurul delegeliği hariç olmak üzere aynı kişi birden fazla zorunlu organda görev alamaz.

ZORUNLU ORGANLARDA GÖREV ALANLARIN HAKLARI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI VE AYLIKSIZ İZNE AYRILMASI

Madde 19- (1) Konfederasyon zorunlu organlarında görev alanların özlük, mali ve sosyal hakları, tüzükte açıkça hüküm bulunan haller dışında Genel Kurul tarafından belirlenir.

(2) Konfederasyon Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek maaş ve huzur hakkı en yüksek devlet memuru maaşından fazla olmamak kaydıyla Genel Kurulu tarafından belirlenir.

            (3) Konfederasyon Yöneyim Kurulu üyeliğine bağlı olarak aylıksız izne ayrılan Yönetim Kurulu üyelerine sadece maaş, Sendika/Şube Yönetim Kurulu üyeliğine bağlı olarak aylıksız izne ayrılan ve kendilerine sendikaları tarafından maaş ödenen Yönetim Kurulu üyeleri ile aylıksız izne ayrılmayan Yönetim Kurulu üyelerine sadece huzur hakkı ödenir.

(4) Konfederasyon Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla aylıksız izne ayrılacak Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Başkan tarafından önerilmiş olmak kaydıyla Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(5) Konfederasyon Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine bağlı olarak aylıksız izne ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinden kadrosu Konfederasyon Genel Merkezinin bulunduğu il dışındaki illerde bulunanlara, ilk maaşları ve bir daha seçilememe veya aday olmamaları durumunda son maaşlarıyla birlikte emsali devlet memuru esas alınarak sürekli görev yolluğu ödenir. Görevin sona ermesine bağlı olarak yolluk ödenmesinde, Konfederasyona bağlı sendikanın üyeliğinden istifa etmemiş olmak şartı aranır.

            (6) Konfederasyon Yönetim Kurulu üyelerine, sendika üyeliğinden istifa hali hariç olmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdiği aydaki maaş ve huzur hakları iki kat olarak ödenir.

            (7) Yönetim Kurulu üyelerine, genel ve yerel seçimlerde aday olmaları veya kamu kurum ve kuruluşlarına Konfederasyonu temsilen seçilmelerine bağlı olarak Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona ermesi dâhil, görev sürelerinin sona erdiği tarihi takip eden ayda ödenmek üzere, görev yaptıkları her yıl için, Konfederasyon Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla maaş ödenen Yönetim Kurulu üyesine ödenen son maaş üzerinden hizmet tazminatı ödenir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının huzur hakkı alması durumunda hizmet tazminatı, her yıl için, huzur hakkının iki katı tutarında ödenir. Ancak memuriyeti devam etmesine rağmen sendika üyeliğinden istifa edenlere bu tazminat ödenmez. Bir yıldan az süreler için ödenecek hizmet tazminatı, hizmet tazminatının bir yıllık tutarının 12’ye bölünmesi ve bulunan miktarın görev yapılan ay ile çarpımına göre belirlenir. Hizmet tazminatının hesaplanmasında 15 günden fazla olan süreler bir ay olarak kabul edilir. 
 

YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ

Madde 20- Konfederasyon Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen,

1- Genel Başkan

2- Genel Başkan Yardımcısı (Genel Sekreter)

3- Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma)

4- Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler)

5- Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim)

6- Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşme) 

7- Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler) olmakve iki ünbvansız üye olmak üzere dokuz (9) kişiden oluşur.

            (2) Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından tek dereceli seçimle belirlenir. En fazla oyu alan aday, aday olduğu göreve seçilmiş olur. Aynı seçimde, asil üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Oyların eşitliği halinde kazanan aday seçim kurulu tarafından gerçekleştirilecek kurayla belirlenir.

            (3) Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması halinde, en çok oyu alan yedek üyeden başlamak üzere 30 gün içerisinde yedek üye göreve çağrılır. Olağan Genel Kurul döneminin bitmesine üç (3) aydan daha kısa bir zaman kalmış olması halinde yedek üyenin çağırılması Yönetim Kurulunun takdirindedir. Yedek üyenin görevi kabul etmemesi halinde aynı usulle diğer yedek üye göreve çağırılır. Çağrı yapılan yedek üyenin boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmesi esastır. Ancak yedek üyenin katılımıyla yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında, Genel Başkan tarafından önerilmesi ve Genel Başkanlık görevi hariç olmak kaydıyla, Genel Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı yeniden yapılabilir. Genel Başkanın herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde, yedek üyenin katılımıyla gerçekleştirilecek ilk toplantıya kadar genel başkanlık görevini Genel Başkan Vekili üstlenir ve bu sıfatıyla Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yedek üyenin katılımıyla gerçekleştirilecek ilk toplantıda genel başkanlık dâhil Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı yeniden yapılabilir. 
 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV ve YETKİLERİ

Madde 21- (1) Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri,

(2) Genel Başkanın Görev ve Yetkileri

a-Konfederasyonu yönetmek, Genel Yönetim Kurulu adına Konfederasyonu yurt içinde, yurt dışında, mahkemelerde ve idari merciler nezdinde temsil etmek, gerektiğinde bu işler için Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya bir kaçına yetki vermek, davalara ilişkin olarak avukata/avukatlara vekalet vermek,

b-Yönetim Kuruluna ve Konfederasyon bünyesinde kurulacak bütün kurul ve komisyonlara başkanlık etmek, gerektiğinde bu yetkilerini Yönetim Kurulu üyelerinden birine devretmek,

c-Genel Başkan Konfederasyondaki bütün kurul, komisyon ve büroların amiri olup, her çeşit çalışmaları denetleme ve tetkike yetkilidir,

d-Sendikal faaliyetlerde yararlanmak üzere danışman tayin etmek,

e-Konfederasyon adına basın toplantısı düzenlemek ve beyanatta bulunmek, yanlış haberleri tekzip etmek gerektiğinde bu yetkisini Yönetim Kurulu üyelerine veya Konfederasyon temsilcisine devretmek,

f- Denetleme Kurulu raporlarını ilk Yönetim Kurulu toplantısına sunmak,

g- Genel Başkan gerektiğinde belgeye dayalı olarak Konfederasyonun ortalama aylık gelirinin yüzde ikisi (2’si) kadar, bütçe gereğince harcamalarda bulunabilir ve ilk toplantıda yapılan sarfı Yönetim Kuruluna sunar,

h- Konfederasyon adına yayın organlarının sahibidir,

ı- Hizmetlerin yürütülmesinde gerekli işbirliği ve müşterek çalışmayı, unvanlı üyelerin yokluğunda görev dağılım ve dengesini sağlamak,

i- Konfederasyonun eylem, etkinlik ve faaliyetlerinin yürütümünde Yönetim Kurulu üyelerini görevlendirmek, Genel Yönetim Kurulunun diğer üyelerinin faaliyetlerini incelemek ve denetlemek, gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinden rapor hazırlamalarını ve yönetim kurulunu bilgilendirmelerini istemektir.
 

 (3) Genel Başkan Yardımcısının (Genel Başkan Vekili) Görev ve Yetkileri

a-Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak, yazışmaların usulüne uygun bir şekilde yapılmasını gözetmek,

b-Konfederasyonun amaç ve ilkelerinin gerçekleştirilmesini, Konfederasyon organlarının zamanında toplanmasını sağlamak,

c-Özel ve tüzel kişilerle olan ilişkileri düzenlemek, halkla ilişkiler, basın, yayın, araştırma, derleme, hukuk ve benzeri işlerde kurulacak büroların çalışmasını kontrol etmek, kurullar ve teşkilatlar arasında gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, personel idari işlerini düzenlemek,

ç-Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde Konfederasyonun ilke ve amaçlarına uyan yurt içi ve yurtdışındaki kuruluşlarla ilişkileri sağlamak ve geliştirmek, ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olma veya üyelikten ayrılma ile ilgili işlemleri yürütmek,

d-Uluslararası kuruluşlarla yapılacak ekonomik, sosyal, kültürel ve sendikal amaçlı projeleri, Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde koordine etmek, uluslararası anlaşma hükümlerince oluşturulacak kurul ve komisyonlara katılacak delege ve temsilcileri belirlenmesi için diğer Yönetim Kurulu üyelerinin de görüşlerini de alarak Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, seçilen delege ve temsilcilerin ilgili kurul ve komisyonlara katılımını sağlamak,

e-Konfederasyona bağlı diğer sendikaların Genel Başkan Yardımcıları (Vekilleri) ile irtibat ve işbirliği içinde olarak bilgilendirme ve koordinasyon toplantıları yapmak,

f-Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda Genel Başkana vekalet etmek ve yetkilerini kullanmak,

g- Tüzük değişiklik çalışmalarını Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşme) ile birlikte koordine etmek, yönetmelik taslaklarını ilgili Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

h-Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yapmak,

ı-Genel Başkan, Yönetim Kurulu ve Konfederasyon organlarının almış olduğu kararları ve vereceği görevleri yerine getirmek.


(4) Genel Başkan Yardımcısının (Teşkilatlanma) Görev ve Yetkileri

a-Üye sendikaların teşkilatlanma çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b-İl ve İlçe Temsilciliklerinin, Kadınlar Komisyonu, Gençlik Komisyonu, Engelliler Komisyonu ve oluşturulacak diğer komisyonların çalışmalarını gözetlemek ve denetlemek.

c-Üye Teşkilatlar arası uyuşmazlıkların çözümlenmesine yardımcı olmak.

d-Sendikaların faaliyet alanı dışında kalmış hizmet kollarının, sendikalar bünyesinde teşkilatlanmasını sağlamak.

e-Görev alanına giren konularla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak.

f-Genel Başkan ve Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

(5) Genel Başkan Yardımcısının (Mali İşler) Görev ve Yetkileri

a-Mali konulardaki işleri yürütmek, Konfederasyonun mal varlıklarını korumak,

b-Mevzuattan doğan mali konularla ilgili işlem ve zorunlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getirilmek,

c-Tahsil ve ödemelerin bütçeye uygun şekilde yapılmasında birinci derecede yetkili ve sorumlu olmak,

d-Mali defter kayıtlarının usulüne uygun bir şekilde zamanında işlenmesini sağlamak,

e-Gerekli sürelerde bilanço ve kati hesabın çıkarılmasını, demirbaş kayıtlarının zamanında yapılmasını, bunun gibi her türlü muhasebe işlerinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamak,

f-Kasadan yapılan harcamalara ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirmek, kasa mevcudunun tüzüğe aykırı olmamasını sağlamak,

g-Mali durumla ilgili tanzim edeceği gelir-gider tablosunu ve mizanını her ayın sonunda Yönetim Kuruluna sunmak,

h-Konfederasyon gelirlerinin toplanmasını, ödemelerin bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini sağlamak ve muhasebe bürosunu yönetmek,

ı-Genel Kurul kararı uyarınca ödemeler ve bütçede fasıllar arası aktarmalar konusunda Yönetim Kuruluna karar alması için tekliflerde bulunmak,

j-Görev alanına giren konularla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak,

k-Tahsil, Tediye, Mahsup vs. muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları Genel Başkanla birlikte imzalamak,

l-Genel Kurula sunulacak bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

m-Her türlü vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlamak,

n-Kamudaki mali politikaları takip ederek, bu konuda görüş ve öneriler hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

o-Genel Başkan ve Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

(6) Genel Başkan Yardımcısının (Basın ve İletişim) Görev ve Yetkileri

a-Konfederasyonun temsili, tanıtımı ve basınla ilişkilerini geliştirmek,

b-Basın-yayını takip ederek, gerekli dokümanları toplamak, basın bildirilerini hazırlamak, tedbirler almak, kitap, dergi, gazete çıkarmak,

c-Değişik basın ve yayın kuruluşları ile iletişim kurarak Konfederasyonun tanıtımına katkıda bulunmak,

d-Üye Sendikaların faaliyetlerinin kamuoyuna basın ve yayın organları vasıtasıyla duyurulmasını sağlamak,

e-Sosyal ve kültürel etkinlik, kutlama, taziye, tebrik, ziyaret vb. sosyal ilişkiler ile ilgili olarak düzenleyeceği raporları Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f-Konfederasyonun çıkaracağı kitap, dergi, broşür vs. yayınlar yoluyla üyelerin genel kültürlerine katkıda bulunmak.

g-Genel Başkan ve Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmektir. 

 (7) Genel Başkan Yardımcısının (Mevzuat ve Toplu Sözleşme) Görev ve Yetkileri

a-Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik ile ilgili yasalar, tüzük vs. mevzuatın takibinden sorumlu olmak,

b-Değişen mevzuatlardan teşkilatları zamanında haberdar etmek,

c-Konfederasyonun hukuk işlerinin yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak,  

d-Konfederasyona üye sendikalar arasında kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren ve yargı yolu ile çözümlenecek konularda birlikte hareket edilmesini sağlamak, toplu davalar açılmasına yardımcı olmak,

e-Konfederasyonun amaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak ve istatistikler hazırlamak,

f-Konfederasyonun ve bağlı sendikaların Toplu Sözleşme çalışmalarının sıhhatli bir şekilde ve ahenk içinde yürütülmesi için gerekli organizasyon ve prosedürü hazırlamak,

g-Toplu Sözleşmeler için gerekli işlemleri yerine getirmek,

h-Sendikalar, il ve ilçe temsilcilikleri ile organize çalışmalar yaparak Toplu Sözleşme tasarılarını hazırlamak,

ı-Toplu Sözleşmeleri yürütmek,

i-Toplu Sözleşmelerin uygulanmasını izlemek,

j-Toplu Sözleşme görüşmelerinde değerlendirilmek üzere gerekli istatistiki bilgileri toparlamak değişiklikleri takip ederek bilgileri güncel olarak toparlamak,

k-Görev alanına giren konularla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak,

l-Görevi ile ilgili düzenleyeceği raporları Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

m-Genel Başkan ve Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 (8) Genel Başkan Yardımcısının (Eğitim ve Sosyal İşler) Görev ve Yetkileri

a-Konfederasyon yetkili organlarınca kabul edilen prensipler ve kararlar ışığında eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak

b-Yönetim Kurulunun onayından geçmiş olan eğitim programınca düzenlenecek seminerlere ve her türlü eğitim çalışmalarına nezaret etmek.

c-Konfederasyonla ilgili eğitim çalışmalarının, eğitim seminerlerinin yapılması ile planlanmasını sağlamak ve uygulanan programlardan sorumlu olmak.

d-Üye kuruluşların eğitim çalışmalarının belli bir uyum içerisinde olmasını temin için eğitimde koordinasyonu sağlamak.

e-Eğitim alanında gerekli görülen her türlü araştırma, inceleme, derleme ve diğer kültürel çalışmalarda bulunmak.

f-Konfederasyona üye sendikalar arasında birlik ve beraberliği geliştirmek için piknik, eğlence, sergi, spor etkinlikleri gibi faaliyetleri organize etmek,

g-Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde yangın, su baskını, deprem vs. gibi tabi afetlerin vukuunda kanunlar ve tüzük çerçevesinde afet bölgelerinde konut, sağlık ve eğitim tesislerinin yapılmasına yardımcı olmak veya bu amaçlar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak yardımların koordinasyonunu yürütmek,

h-Kreş, lokal, dinlenme tesisleri vb. sosyal tesislerin kurulması için Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde gerekli çalışmaları yapmak.

ı-Görevi ile ilgili düzenleyeceği raporları Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

i-Genel Başkan ve Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV ve YETKİLERİ

Madde 22- (1) Denetleme Kurulu,  Genel Kurulca üye sendikaların üyeleri arasından gizli oyla seçilen beş (5) kişiden oluşur.  Aynı seçimde asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

            (2) Denetleme Kurulu, en çok oy alan üyenin, oyların eşit olması halinde en yaşlı üyenin başkanlığında yapacağı ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan, bir raportör seçer. Kurulun asil üyeliklerinde boşalma olması halinde en çok oyu alandan başlamak üzere yedek üye göreve çağırılır.

            (3) Denetleme Kurulu yılda en az bir defa toplanıp denetleme yapar. Kurul bu süreyi beklemeksizin gerekli gördüğü hallerde ve Yönetim Kurulu ile yürütülen bir soruşturmaya bağlı olarak Genel Disiplin Kurulu’nun çağırısı üzerine de denetleme yapabilir. Ancak iki denetleme arasındaki süre altı (6) aydan az olamaz. Bu şart Genel Disiplin Kurulu’nun başvurusu üzerine yapılacak denetimlerde uygulanmaz.

             (4) Denetleme Kurulunun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının, karar yeter sayısı ise ayrıca hüküm bulunan haller hariç olmak üzere toplantıda hazır bulanan üye sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde, başkanın oyu karar haline gelir.

            (5) Denetleme Kurulu ve üyeleri denetleme faaliyetini genel merkez hizmet binası içerisinde ifa ederler. Denetleme kapsamında kendilerine tevdi edilen evrak veya defterleri hizmet binası dışına çıkaramazlar.

            (6) Denetleme Kurulu, Konfederasyon tüzüğüne uygun olarak idari ve mali denetimi yapar. Yönetim Kurulunun faaliyetlerinin Genel Kurul kararlarına uygun olup olmadığının denetimini de gerçekleştirir. Genel Kurul dönemi içerisinde gerçekleştirilen denetleme sonunda hazırlanan rapor Genel Başkanlığa, genel kurul döneminin bütününü kapsayan dönem raporunu ise Genel Kurula sunar. Denetleme Kurulu, tüzüğün diğer maddelerinde Denetleme Kuruluna verilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

            (7) Denetleme Kurulu yaptığı denetleme ve incelemeler sırasında Konfederasyonun mali işlerinde usulsüzlük veya yolsuzluk gördüğü takdirde, durumu bir raporla Yönetim Kuruluna bildirir. Soruşturmayı derinleştirmek üzere lüzum gördüğü takdirde yukarıda belirtilen fiil veya fiilleri işleyenlerin, geçici olarak görevden el çektirilmelerini ister.

            (8) Yönetim Kurulunun, Denetleme Kurulunun bu isteğini kabul etmemesi, yolsuzluk veya usulsüzlük yaptığı iddia edilenlere görevden el çektirmeme kararında ısrar etmesi halinde Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulundan Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmasını isteyebilir. Görevden bu yolla el çektirilenlerin Genel Kurulca görevlerine iade veya ihraçlarına karar verilir. Görevlerine iade edilenlerin görevden el çektirdikleri süreye ait Konfederasyondan almaları gereken ücret ve sosyal hakları kendilerine ödenir. Konfederasyondan ihracına karar verilenler hakkında gerekiyorsa yargı mercilerine de başvurulur. 

DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV ve YETKİLERİ

Madde 23- (1) Konfederasyon Disiplin Kurulu, Genel Kurulca üye sendikaların üyeleri arasından gizli oyla seçilen beş (5) üyeden oluşur. Aynı seçimde, asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

            (2) Genel Disiplin Kurulu, Genel Kurulu takip eden 15 gün içinde en çok oyu alan üyenin, oyların eşitliği halinde en yaşlı üyenin başkanlığında yapacağı ilk toplantıda, kendi aralarından bir başkan ve bir raportör seçer. Disiplin Kurulu asil üyeliklerinde boşalma olması halinde, en çok oyu alandan başlamak üzere yedek üye göreve çağrılır, görevin kabul edilmemesi halinde oy sırasına göre diğer yedek üyeye çağrı yapılır.

(3) Genel Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulu’nun ve denetim sonucunda usulsüzlük ve yolsuzluk tespit edilmesi haliyle sınırlı olmak üzere Genel Denetleme Kurulu’nun çağrısı üzerine toplanarak işlem tesis eder ve karar alır.

(4) Disiplin Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik halinde kurul başkanının katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Disiplin Kurulu ilgilinin yazılı savunmasını da aldıktan sonra kararını, gereği yapılmak üzere Yönetim Kuruluna sunar.

             (5) Disiplin Kurulu, tüzüğe, Konfederasyonun genel amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen ve ard arda üç kez kurul toplantılarına katılmayan yöneticilerle üye sendikalar hakkında soruşturma yaparak uyarı, kınama, geçici olarak işten el çektirme, geçici ihraç cezalarından birini verir ve sonucunu gereği yapılmak üzere Yönetim Kuruluna, ayrıca Genel Kurula ve diğer ilgililere de bildirir. Üye sendikalar, Yönetim Kurulunun kararı ile Disiplin Kuruluna sevk edilebilir ve verilen ihraç cezası Genel Kurulun kararıyla kesinlik kazanır. Geçici ihraç cezasının süresi üç aydan fazla olamaz. Geçici ihraç süresi içinde üyelik aidatı ödeme yükümlülüğü devam eder.           

BAŞKANLAR KURULU ve GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU,  GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

Madde 24- (1) Konfederasyon Yönetim Kuruluna istişari nitelikte görüş oluşturmak üzere, Başkanlar Kurulu ve Genişletilmiş Başkanlar Kurulu oluşturulur.  

(2) Başkanlar Kurulu; Konfederasyon Yönetim Kurulu, üye Sendikaların Genel Başkanları ve Kadınlar Komisyonu, Gençlik Komisyonu. Engelliler Komisyonu ve oluşturulacak komisyon veya kurul başkanları ile Yönetim Kurulunca kurulan diğer istişari nitelikteki organların başkanlarından oluşur. Kurula, Konfederasyon Genel Başkanı, yokluğunda görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi başkanlık yapar. Başkanlar Kurulun gündemi, Genel Başkan tarafından belirlenir ve kurul toplantısından önce üyelere yazılı olarak bildirilir.  Başkanlar Kurulunun sekretarya işlemleri Genel Başkan Vekili tarafından yürütülür. Başkanlar Kurulu üç ayda bir olmak üzere yılda dört kez olağan, Genel Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.

(3) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu; Başkanlar Kurulu üyeleri ile üye sendikaların genel yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’na, Konfederasyon Genel Başkanı, yokluğunda görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nun gündemi, sekretarya işlemleri ile diğer hususlarda Başkanlar Kurulunun tabi olduğu hükümler uygulanır. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, yılda iki kez olağan, Genel Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.

            (4) Başkanlar Kurulu ve Genişletilmiş Başkanlar Kurulu;

a-Konfederasyonun ve üye sendikaların örgütlenmesi, faaliyetleri ve diğer çalışmaları ile strateji geliştirmesi,

b-Konfederasyon ile üye sendikalar arasında işbirliği ve uyumu sağlamaya dönük yöntem ve uygulamaların belirlenmesi,

c-Konfederasyonun aylık faaliyet raporlarını inceleyerek gelecekte uygulanacak faaliyetler ve gerçekleştirecek eylemlerin tespit edilmesi,

d-Kitlesel söylem ve eylemlere dönük önerilerin belirlenmesi,

e-Toplu Sözleşme taleplerinin ve Toplu Sözleşmede uygulanacak stratejinin belirlenmesi,

ile gündemde yer alan diğer konularda Yönetim Kurulu’nca değerlendirilmek üzere istişari nitelikte kararlar alır.

İL ve İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ  

Madde 25- (1) Yönetim Kurulu kararı ile Konfederasyona üye sendikalar, üye sendikaların aynı il/İlçede bulunan şube ve temsilcilikleri arasındaki işbirliğini ve iletişimini arttırmak üzere Konfederasyon İl ve İlçe Temsilcilikleri oluşturabilir.

            (2) Temsilcilikler aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir;

a-Bulunduğu il ve ilçede, Konfederasyon ile üye sendikalar arasındaki koordine ve dayanışmayı sağlamak,

b-Konfederasyonla benzer amaç ve ilkelere sahip kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalarda bulunmak, yardımlaşmak,

c-İl ve ilçede gelişen olaylarla ilgili olarak yaptığı tespitleri Konfederasyon Yönetim

Kuruluna bildirmek,

d-İl ve ilçede toplumu ve kamu görevlilerini ilgilendiren konularla ilgili araştırmalar, basın açıklamaları yapmak bu konularda gerekli girişimlerde bulunmak,

e-Konfederasyon Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

            (3) Temsilcilerin görev süresi dört (4) yıldır. İl ve ilçe temsilciliklerinin kurulmasına, çalışmalarına, temsilcilerin belirlenmesine ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

IV. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER 

KONFEDERASYONUN GELİR ve GİDERLERİ

Madde 26– (1) Konfederasyonun gelirleri;

            a-Üye sendikalardan alınan aidatlar,

            b-İlgili mevzuatlara göre yapılabilecek faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

            c-Bağışlar ve yardımlar,

            d-Mal varlığı gelirleri,

            e-Üyesi bulunduğu kuruluşlarla Konfederasyonun ve Türkiye Cumhuriyeti’nin üyesi olduğu uluslararası diğer kuruluşlardan alacağı yardımlar,

            f- İlgili mevzuatına ve tüzük hükümlerine göre elde edebileceği diğer gelirlerden

oluşur.           

            (2) Konfederasyonun amaç ve faaliyetleri doğrultusunda Konfederasyonun Tüzüğü ve Yasalar gereği yapılan harcamaları kapsayan Konfederasyon giderleri;

            a-Eğitim harcamaları ( Gelirlerin en az yüzde 10’u)

            b-Üyesi bulunduğu kurum ve kuruluşlara ödenen aidatlar,

            c-Toplu Sözleşme ile ilgili harcamalar,

            d-Konfederasyon bünyesinde çalışan personele ödenecek maaş, prim, ikramiye, huzur hakkı vs. gibi ödemeler,

            e-Konfederasyon faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınan veya kiralanan her türlü menkul ve gayri menkullere ödenecek ücretler ve vergiler,

            f-Oluşturulacak komisyon ve kurul giderleri,

            g-İl ve ilçe teşkilatlarının giderleri,

            h- İlgili mevzuat ve tüzük hükümleri doğrultusunda yapılabilecek diğer harcamalardan oluşur.
                        

ÜYELİK AİDATI

Madde 27- (1) Üye sendikalar, her ay üyelerinden tahsil ettiği üyelik aidatının yüzde 10’nu Konfederasyona üyelik aidatı olarak her ay öder. Aidat miktarının arttırılması yönünde değişiklik yapmaya Genel Kurul yetkilidir.

            (2) Üye Sendikaların toplu sözleşme veya toplu sözleşme hükmündeki sözleşmeyi imzalamalarına bağlı olarak üyeleri ile üyesi olmayan kamu görevlilerinden aldığı aidat ve benzeri adlar altındaki ödemeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir ve Konfederasyona ödenecek aidat tutarının hesabında dikkate alınır. 

            (3) Üyelik aidatı her ay düzenli olarak Konfederasyonun banka hesabına yatırılır. Üye sendikalar her ayın gelirini gösteren mizan tablolarını onaylayarak takip eden ay içerisinde Konfederasyona gönderirler.

            (4) Yönetim Kurulu tarafından, kabul edilen meşru mazeret hali hariç yükümlülüğün yerine getirilmemesi bu tüzüğün ihlali sayılır. Yükümlülüğünü mazeretsiz ve kasıtlı olarak yerine getirmeyen, aidatlarını düzenli olarak ödemeyen sendikalar önce yazılı olarak ikaz edilir. Bu ikaza rağmen, durumda bir değişiklik olmazsa Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulundan üye sendikanın mali durumunun tespitini ister. Üye Sendika, Denetleme Kuruluna mali durumunun tespiti çalışmaları sırasında gerekli kolaylığı göstermek, sendikanın banka hesapları ile ilgili bilgileri vermek, gelir gider durumuna ilişkin belgeleri sunmak dâhil olmak üzere gereken kolaylığı sağlamaktan sorumludur. Denetleme Kurulu, üye sendikanın her türlü gelir ve giderini inceleyerek düzenleyeceği raporu Yönetim Kuruluna verir.

            (5) Konfederasyon aidatını bir mali yıl içinde üç ay ödemeyen Sendika, Yönetim Kurulunca bu durumun keyfi ve kasıtlı olduğunun tespiti halinde disiplin kuruluna sevk edilir ve Disiplin Kurulu raporu doğrultusunda Konfederasyon üyeliğinden ihraç edilir.

BİLGİ VERME

Madde 28- (1) Üye sendikalar her hesap veya bütçe devresine ait bilanço ve hesapları ile çalışma raporlarını, ait oldukları devreyi takip eden üç ay içinde Konfederasyona gönderirler.

KATILMA ve BİRLEŞME

Madde 29- (1) Konfederasyonun bir başka Konfederasyon ile birleşmesine veya katılmasına, başka bir konfederasyonun Konfederasyona katılmasına, oylamaya katılan delegelerin salt çoğunluğuyla karar verilmiş olmak kaydıyla Genel Kurul yetkilidir.

(2) Katılma ve birleşmeye ilişkin diğer hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 30- (1) Konfederasyon, aşağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutmak ve fişleri düzenlemek zorundadır.

a-Üye kayıt defteri ve fişleri ile çıkış bildirimi,

b-Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının numara ve tarih sırasıyla yazılmasına mahsus karar defterleri,

c-Gelen ve giden evrakın tarih ve numara sırasıyla kayıt edileceği, gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri.

d-Envanter defteri,

e-Yönetim Kurulunun bir tutanakla tespit edeceği numaralanmış ve Yönetim Kurulunca mühürlenmiş gelir ve giderlere ait kopyalı makbuzlarla, giderlerin fatura, evrak ve kaydiyesini muhafazaya mahsus dosyalar,

f-Demirbaşların kaydedileceği “demirbaş” defteri, Yukarıda (a), (b), (c), (d), (e), (f) fıkralarında yazılı defterler, her olağan Genel Kurulu veya defterlerin bitimini izleyen on beş (15) gün içinde notere tasdik ettirilir. Defter ve belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak on yıl süre ile saklamak zorunludur.

            (2) Yukarıda sayılan defter ve kayıtlar dışında yardımcı defter ve kayıtları da tutabilir.
Konfederasyon her hesap veya bütçe dönemine ait bilanço ve hesaplarıyla çalışma ve denetleme raporlarının ait oldukları dönemi izleyen üç ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderirler.

BANKA VE KASA

Madde 31- (1) Konfederasyonun gelirleri, Yönetim Kurulunca belirlenen bankalara yatırılır.
Banka muameleleri Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler) ve Yönetim Kurulunca imza yetkisi verilen üyenin (çift imza) imzasıyla yürütülür. Kasada günlük 50 bin TL’den fazla para bulundurulamaz.

YÖNETİCİLİĞİN DÜŞMESİ

Madde 32- (1) Disiplin Kurulunca üyelikten çıkarılan veya üyelikten ayrılma kararı kesinleşen Sendikanın üyesi olanlar ile emeklilik hali hariç sendika üyeliği sona erenlerin, Konfederasyon organlarındaki görevleri kendiliğinden sona erer.

            (2) Disiplin Kurulunca çıkarılan veya ayrılan üye sendika mensuplarından Konfederasyon zorunlu organları dışındaki kurul ve komisyonlarda görevli olanlar hakkında Konfederasyon Yönetim Kurulu karar verir.

CEZALANDIRILANLARIN DURUMU

Madde 33-  (1) Konfederasyon zorunlu organ üyelerinden, üyesi olduğu sendikanın genel kurulu tarafından üyelikten çıkarma cezası verilenler hakkındaki kararın onaylı bir örneği ilgili sendika tarafından Konfederasyona gönderilir. Üyesi olduğu sendikanın genel kurulunca verilen üyelikten çıkarılma kararına karşı yargı yoluna başvuran zorunlu organ üyesinin Konfederasyon zorunlu organlarındaki görevi, dava kesin kararla sonuçlanıncaya kadar devam eder. Üyelikten ihraç kararına karşı yargı yoluna başvurmayan, yargı yoluna başvurusu sonucunda hakkındaki üyelikten ihraç kararı yargı tarafından kesin kararla hukuka uygun bulunanların üyeliği, bu durumların gerçekleştiği tarihte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.

(2) Konfederasyon zorunlu organlarının üyeleri, üyesi olduğu sendikanın organları tarafından kendilerine verilen disiplin cezalarını, işlemin kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde Konfederasyon Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. 

KARARLARA UYMAK

Madde 34- (1) Konfederasyona üye Sendikalar, Konfederasyon organlarınca verilecek, yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun görevleri yapar ve kararlara uyar. 

YAZIŞMALARDA İMZA YETKİSİ

Madde 35- (1) Konfederasyon adına yapılacak yazışma ve yayınlanacak genelgeler Genel Başkanın imzası ile  veya  çift imza kullanılabilir. Yazışmaları Genel Başkan veya ilgili Genel Başkan Yardımcısı ile imza eder. 

KONFEDERASYONUN FESH, İNFİSAH ve KAPATMA HALİ

Madde 36- (1) Konfederasyonun fesih kararı alabilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip delegelerinin en az 2/3’ünün toplantıya katılması şarttır. Bu toplantıda çoğunluk elde edilemezse Yönetim Kurulu, Genel Kurulu yeniden toplantıya çağırır. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tamsayısının iki katından az olamaz.  Fesih kararı, hazır bulunan delegelerin 2/3’ünün kararı ile alınır.

            (2) Durum “Tasfiye Heyeti” sıfatıyla Yönetim Kurulu tarafından beş (5) gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir. Fesih, infisah ve kapatılması halinde Konfederasyonun para ve mallarını aynı amaç ve ilkelere göre kurulmuş bir Konfederasyona veya insan hak ve özgürlüklerini savunan sendika, dernek ya da vakıflara devredebilir. Başka bir konfederasyonla birleşme durumunda, bütün hak, borç, yetki ve menfaatler birleşme sonucu meydana gelen yeni tüzel kişiliğe kendiliğinden geçer. 

DEMİRBAŞLARIN ALIMI, SATIMI ve DÜŞÜMÜ

Madde 37- (1)  3.000 TL’den daha yüksek değere sahip demirbaşların alımı, satımı ve düşümü,  en az üç kişilik bir komisyon tarafından yapılır. Her tür bakım, onarım, tadilat vb. bu komisyonun sorumluluğunda gerçekleşir. Bu komisyon, Konfederasyon Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulur. 

KONFEDERASYONA ÜYE SENDİKALAR

Madde 38- (1) Konfederasyona Üye Sendikalar;

1- Belbirsen

2- Devabirsen

3-  Eğit Bir-Sen

4- Yeni Emekli Bir-sen

5-  Sağlık-Bir-Sen

6- Büro Bir-Sen

YÜRÜRLÜK TARİHİ

MADE 39- İlk olağan genel Kurula Kadar Konfederasyonu yönetecek geçici yönetim kurulu;

1-Genel Başkan;

2-Genel Başkan Yardımcısı (Genel Sekreter):

3-Genel Başkan Yardımcısı ( Örgütlenme):

4- Genel Başkan Yardımcısı(Mali İşler):

5- Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim):

6- Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşme) :

7- Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler):

.